Як та навіщо отримувати патент на промисловий зразок

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Під промисловим зразком розуміється декоративний, оформлювальний або естетичний аспект (дизайн) виробу. Під виробами розуміють найрізноманітніші предмети промислового чи кустарного виробництва: технічне обладнання і транспортні засоби, тканини і моделі одягу, ювелірні вироби та іграшки, упаковка і меблі, посуд і харчові продукти, графічні символи і зразки друкарських шрифтів. Міжнародна класифікація промислових зразків включає більше 6600 найменувань виробів.

Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

Чому необхідно отримувати патент на промисловий зразок?

Патент на промисловий зразок потрібен саме для того, щоб попередити копіювання чи імітації промислового зразка третіми особами. Цей крок є необхідним, якщо Ви бажаєте отримувати справедливий прибуток на вкладений капітал.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав власника патенту.

Законодавче регулювання.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 року, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» № 110 від 18.02.2002 року, Постановою КМУ «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» № 1716 від 23.12.2004 року.

Хто може отримати патент на промисловий зразок?

Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено Законом. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором.

Право на одержання патенту також має відповідно правонаступник автора або роботодавця.

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Укрпатентом не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.

Інформація та документи, необхідні для отримання патенту.

Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно подати наступні документи та інформацію:

 1. Заява про видачу патенту в одному примірнику.
  Заява заповнюється згідно з Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок. Форма заяви наведена у додатку до цих Правил.
 2. Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу у двох примірниках.
  Комплект зображень повинен давати повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. Якщо однією із суттєвих ознак виробу є колір, зображення наводяться в кольоровому виконанні. Зображення повинні бути чіткими та якісними. Фотографії та інші репродукції наклеюються або відтворюються безпосередньо на аркушах білого паперу формату А4.
 3. Опис промислового зразка в одному примірнику.
  Опис складається з таких розділів: назва промислово зразка, прізвище, ініціали автора промислового зразка, призначення та галузь застосування промислового зразка, перелік зображень, креслень, схем, карт, суть та суттєві ознаки промислового зразка, які формують зоровий образ заявленого виробу.
 4. Креслення, схему, карту (у разі необхідності) в одному примірнику.

 

Етапи патентування промислового зразка:

 1. Подання заявки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі - Укрпатент).
  Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту (вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601, Україна). Заявка складається з заяви, опису промислово зразка, комплекту зображень, креслення та документу про сплату збору за подання заявки.
 2. Проведення експертизи заявки, що складається з установлення дати подання заявки, перевірки заявки на відповідність формальним вимогам законодавства, перевірку документа про сплату збору за подання заявки. На цьому етапі можливе надання коригуючих та уточнюючих відомостей.
 3. Прийняття рішення про видачу патенту та надсилання його заявнику.
 4. Сплата державного мита та збору заявником.
 5. Публікація відомостей про видачу патенту на промисловий зразок в офіційному бюлетені «Промислова власність».
 6. Державна реєстрація патенту на промисловий зразок , внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей.
 7. Видача патенту на промисловий зразок.

 

Скільки коштує отримати патент?

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо заявка містить один варіант промислового зразка, сплачується 1600 гривень, додатково за кожен варіант з другого по десятий сплачується 200 гривень, а за понад десятий - 700 гривень. Якщо заявником є автор промислового зразку, сплачується 20 % збору.

Після отримання висновку про видачу патенту на промисловий зразок необхідно сплатити збір за публікацію про видачу патенту. Збір за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожне чорно-біле зображення промислового зразка, яке міститься у рішенні про видачу патенту складає 300 гривень. Додатково сплачується за публікацію кольорового зображення 200 гривень.

Одночасно з документом про сплату держмита за видачу патенту до Укрпатенту необхідно відправити документ про першу сплату річного збору за підтримання чинності патенту у розмірі 300 гривень. Якщо заявником є автор промислового зразку, сплачується 20 % збору (60 гривень). Також оплачується державне мито за видачу патенту у розмірі 17 гривень.

Окрім вказаних зборів та мита, після отримання патенту на промисловий зразок власник патенту повинен сплачувати річний збір. Річний збір може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Укрпатенту протягом шести місяців після встановленого строку. Розміри збору в залежності від року дії патенту від дати подання заявки закріплені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Строки.

Після сплати необхідних зборів за видачу патенту протягом 2-3 місяців видається патент. Таким чином, уся процедура реєстрації промислового зразка займає близько 6-8 місяців.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більш як на п’ять років.